Loading animation
Mobile menu button

Onze algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van Lamsma Veldstra & Lobé Advocaten

1.

Lamsma Veldstra & Lobé Advocaten is een burgerlijke maatschap van vennootschappen (hierna ook: Het Kantoor) die tot doel heeft de uitoefening van de rechtspraktijk in de advocatuur. Het Kantoor  is gevestigd te Rotterdam. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de personen die al of niet door middel van hun vennootschappen aandelen in Het Kantoor houden en die ook wel met de term “partners” worden aangeduid.

2.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Het Kantoor aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.

2.2.

Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Het Kantoor voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Het Kantoor gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.3.

Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens Het Kantoor bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.

2.4.

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

2.5.

De keuze van door Het Kantoor in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Het Kantoor eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

3.

Alle opdrachten worden, met nadrukkelijke uitsluiting van toepasselijkheid van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Het Kantoor, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon of personen wordt uitgevoerd. De persoon die direct of indirect aandeelhouder van Het Kantoor is en die professionele werkzaamheden verricht ten behoeve van Het Kantoor zal door of vanwege Het Kantoor kunnen worden aangeduid als “partner” of “vennoot”, zulks in overeenstemming met het algemeen gebruik in de professionele praktijk. De als zodanig aangeduide persoon handelt bij de uitoefening van zijn professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van Het Kantoor.

4.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren volgens de administratie van Het Kantoor, vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Het Kantoor periodiek zullen worden vastgesteld.

5.1.

De volgende individuen en entiteiten zijn niet aansprakelijk ten opzichte van de opdrachtgever of aan de opdrachtgever gelieerde derden, danwel zijn of haar rechtsopvolgers:

(i)

voormalige, huidige en toekomstige (a) partners en directe of indirecte aandeelhouders van en (b) groeps-,holding-, werk-, pensioen- of andere gerelateerde entiteiten van Het Kantoor, haar partners of haar directe of indirecte aandeelhouders,

(ii)

entiteiten opgericht door Het Kantoor om fondsen van cliënten te beheren dan wel er over te beschikken, waaronder entiteiten met de status van Stichting Beheer Derdengelden alsmede

(iii)

individuen die werken voor en verbonden zijn aan Het Kantoor of de onder (i) of (ii) genoemden, zoals werknemers, adviseurs, bestuurders, stagiairs, uitzendkrachten en freelancers (in het verleden, heden of de toekomst).

5.2.

De opdrachtgever doet nadrukkelijk afstand van recht om de in het eerste lid bedoelde (rechts)personen aan te spreken op grond van artikel 6:162 BW danwel tot schadevergoeding wegens administratieve betaalfouten.

6.1.

Iedere aansprakelijkheid van Het Kantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

6.2

Het Kantoor heeft eventuele beroepsaansprakelijkheid verzekerd tot een bedrag van € 2,5 miljoen per jaar en tot een bedrag van € 1,25 miljoen per aanspraak, in- en uitlooprisico daaronder begrepen. De opdrachtgever doet bij een door Het Kantoor te behandelen zaak met een belang van een hoger bedrag dan die verzekerde bedragen nu voor alsdan afstand van recht om voor dat hogere dan het verzekerde bedrag Het Kantoor aansprakelijk te houden.

7.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Het Kantoor aansprakelijk is of zou kunnen zijn.

8.

Het Kantoor kent een interne klachtenregeling, welke onderdeel is van de overeenkomst met de opdrachtgever. Die regeling zal door de opdrachtgever eerst dienen te worden gevolgd alvorens rechtsmaatregelen te nemen.

9.

Het Kantoor is gehouden aan verplichtingen, welke voortvloeien uit de Wwft. De opdrachtgever is gehouden om de gegevens en bescheiden, welke voorvloeien uit die wettelijke verplichtingen op eerste verzoek en naar waarheid aan Het Kantoor te verstrekken en mee te delen.

10.

Deze voorwaarden bestaan ook in de Engelse taal. In geval van verschil tussen die Engelse tekst en de Nederlandse tekst of interpretatie daarvan, is deze laatste bindend.

11.

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Het Kantoor is onderworpen aan Nederlands recht.

12.

De Rechtbank Midden-Nederland zal bevoegd zijn om geschillen te beslechten welke uit de overeenkomst(en) met Het Kantoor danwel uit enige verhouding tot de opdrachtgever of derden voortvloeien

Rotterdam, maart 2017

Download de algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden